Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

 Czy lokalne samorządy wykorzystają szeroki wachlarz możliwości oferowany przez PROW w okresie 2014-2020?

       Postępujące narastanie i kumulacja problemów na niektórych obszarach stwarza realne zagrożenie wzrostu poziomu ubóstwa i pogłębiania się̨ różnic rozwojowych pomiędzy województwami jak i w ramach województw pomiędzy miastem a wsią̨.

Ostatnie lata na polu lokalnym uzewnętrzniają potrzebę odpowiedniego wykorzystania potencjałów kulturowych, środowiskowych i turystycznych, przy zaangażowaniu lokalnej społeczności dla przyspieszenia lokalnego rozwoju gospodarczego, a przede wszystkim zwiększenia udziału dochodów mieszkańców. Silne więzi społeczne w ramach lokalnych społeczności oraz ich aktywizacja powinny zostać́ wykorzystane do planowania i podejmowania wspólnych działań́ i rozwoju przedsiębiorczości mieszkańców. Na obszarach o potencjale do rozwoju funkcji turystycznych niezbędne jest wspieranie odnowy wsi dla zapewnienia efektywnego wykorzystania istniejących możliwości rozwoju. Ze względu na wysoki poziom zagrożenia ubóstwem mieszkańców obszarów wiejskich, istnieje potrzeba podejmowania na poziomie lokalnym działań́ pobudzających postawy kreatywne i umożliwiających zarówno udział we wspólnych przedsięwzięciach jak i samodzielną realizację projektów. Działanie wspiera rozwój infrastruktury wiejskiej oraz odnowę̨ wsi, przyczyniając się tym samym do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej

     Ze względu na różnice w dostępności i jakości usług publicznych pomiędzy miastem a wsią̨, niezbędne jest podjęcie działań́ na rzecz zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług publicznych, w szczególności w zakresie edukacji, zdrowia, usług kulturalnych oraz społecznych.

                                                                                                                          źródło: mrirw.gov.pl oraz własne