Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

      Celem wsparcia w postaci premii (do 60 tyś. zł.) na RESTRUKTURYZACJĘ MAŁYCH GOSPODARSTW jest dokonanie zasadniczych zmian w gospodarstwie, które przyczynią się do poprawy jego konkurencyjności i zwiększą jego rentowność poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa w szczególności wyniku zmiany profilu produkcji rolnej. 

     W myśl przepisów przez restrukturyzację rozumie się zmiany w gospodarstwie, które mają na celu poprawę jego konkurencyjności i zwiększenie jego rentowności poprzez wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa (wyrażonej w tys. euro), w szczególności w wyniku zmiany profilu prowadzonej produkcji rolnej.

    W ramach restrukturyzacji możemy uzyskać 60.000 zł i pomoc ma formę premii. Oznacza to, że nie ponosimy wkładu własnego. 

Podstawowym wymogiem jest posiadanie gospodarstwa poniżej 10 tys. euro. 

     Wielkość ekonomiczna gospodarstwa, krótko mówiąc to struktura Twojej produkcji przemnożona przez odpowiadające jej nadwyżki daje WEG Gospodarstwa. Aby móc ubiegać się o pomoc z działania restrukturyzacja małych gospodarstw wielkość ta nie może przekroczyć 10 tys euro. Obecnie nie ma jeszcze ostatecznych zatwierdzonych standardowych nadwyżek bezpośrednich dla poszczególnych upraw. Natomiast za pośrednictwem odpowiedniego kalkulatora może wstępnie oszacować omawianą wartość. 

      Kluczowym zobowiązaniem rolnika, w ramach programu restrukturyzacji małych gospodarstw jest wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa powyżej 10 tys. euro przy minimalnym wzroście 20% w stosunku do wskazanego roku bazowego. Reasumując, gospodarstwo będące w programie będzie zobligowane do zmiany struktury produkcji, w taki sposób, aby wzrost WEG nastąpił. Dalej mówiąc, po osiągnięciu tego wzrostu będziemy zobowiązani do zachowania określonego WEG przez okres 5 lat od dnia otrzymania II raty płatności.

     W przypadku omawianej pomocy nie sprecyzowano kosztów kwalifikowanych. Zaznaczono jednak, by premia była wydatkowana na restrukturyzację  zgodnie z założeniami:

 • budowę lub modernizację budynków lub budowli
 • zakup, w tym również instalację, nowych maszyn, urządzeń
 • zakładanie sadów lub plantacji wieloletnich krzewów owocowych, owocujących efektywnie co najmniej przez 5 lat
 • zakup lub budowę elementów infrastruktury technicznej 
 • zakup zwierząt hodowlanych (gospodarskich) 


    Pomocy w tym poddziałaniu nie będzie można przyznać w przypadku:

 • inwestycji dotyczących plantacji roślin wieloletnich na cele energetyczne oraz niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, w szczególności: hodowli zwierząt laboratoryjnych, hodowli ryb akwariowych, hodowli psów rasowych, hodowli kotów rasowych

   

oraz gdy osoba jest beneficjentem jednego z poniższych działań:

 • „Ułatwianie startu młodym rolnikom”
 • „Modernizacja gospodarstw rolnych”
 • „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętych PROW 2007-2013
 • „Modernizacja gospodarstw rolnych”
 • „Premia dla młodych rolników”
 • „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” objętych PROW 2014-2020

 

      Beneficjentami - na restrukturyzację małych gospodarstw będzie rolnik, czyli osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, prowadzącą wyłącznie działalność rolniczą. Premia może być przyznana tylko raz w okresie realizacji PROW 2014-2020 osobie i na gospodarstwo, tj. na grunty rolne, które wchodziły w skład gospodarstwa objętego pomocą, chyba że pomoc została przyznana, lecz nie została wypłacona z powodu np. rezygnacji.

       Biznes Plan zawiera wszelkie zapisy ukierunkowane na wzrost wielkości ekonomicznej do przekroczenia progu 10 tyś. euro. Jak i również informacje o posiadanych maszynach, budynkach oraz inne niezbędne informacje odnośnie struktury produkcji, zarówno przed jak i po restrukturyzacji. Restrukturyzacja powinna podążać w kierunku: 

 • produkcji żywności
 • produkcji nieżywnościowych produktów rolnych
 • przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie

     

Inwestycje, na które przeznaczymy 60 tys. powinny obejmować jeden z powyższych zapisów. 

 

mrirw.gov.pl oraz własne