Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Co nowego dla spółek wodnych w PROW 2014-2020?

     Łagodzenie następstw zbyt niskich lub wysokich stanów wód jest problemem wielu rolników. Urządzenia melioracyjne, które odpowiadają za właściwy poziom wód na naszych gruntach są często mocno zaniedbane, od wielu lat brakuje im właściwej konserwacji. Z pomocą przychodzą spółki wodne, które pomagają rozwiązywać problemy gospodarowania wodą na terenach rolniczych. W naszym kraju spółki wodne przechodziły różne koleje losu. W ramach nowego PROW 2014-2020 spółki wodne mogą być beneficjentem poddziałania  "Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze których celem jest ograniczanie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof".

Pomoc w ramach poddziałania jest udzielana na zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem lub podtopieniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

Wsparcie:

 80% kosztów kwalifikowanych operacji.

Maksymalna wysokość pomocy:

Maksymalna wysokość pomocy dla jednego beneficjenta w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 500 tys. zł. Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowanych powyżej 20 tys. zł.

Beneficjent:

Spółka wodna działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, członkami której  w większości są rolnicy, lub związki takich spółek.

Spółka wodna – osoba prawna, tworzona na podstawie Prawa wodnego w celu zaspokajania niektórych potrzeb w zakresie gospodarowania wodami. Spółka, o której mowa powstaje po sporządzeniu pisemnej umowy pomiędzy co najmniej trzema osobami fizycznymi lub prawnymi. Założyciele uchwalają statut spółki oraz dokonują wyboru zarządu i innych organów spółki.

Spółki wodne podlegają nadzorowi starosty. Starosta zatwierdza statut spółki w drodze decyzji. Spółka wodna nabywa osobowość prawną z chwilą uprawomocnienia się decyzji starosty o zatwierdzeniu statutu. Spółki wodne nie działają w celu osiągnięcia zysku, ale mogą wypracowywać zysk netto, który musi być przeznaczony na cele statutowe spółki.

Spółki wodne są tworzone w szczególności do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do: zapewnienia wody dla ludności w tym uzdatniania i dostarczania wody, ochrony wód przed zanieczyszczeniem w tym odprowadzania i oczyszczania ścieków, ochrony przeciwpowodziowej, melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, wykorzystywania wody do celów przeciwpożarowych, utrzymywania wód.