Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Czy marzyłeś kiedyś o własnym lesie?

Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 będzie obejmować wsparcie ukierunkowane na inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów. Może warto pomyśleć o tej formie wsparcia? Zalesienia i dolesienia na gruntach porolnych są szansą na posiadanie własnego lasu szczególnie na gruntach, gdzie produkcja rolnicza jest mało opłacalna.

Komu będzie należała się pomoc?

Rolnikom - właścicielom gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem stanowiącym własność Skarbu Państwa;

Jednostkom samorządu terytorialnego (JST) będącym właścicielami gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne - w zakresie kosztów założenia.

 

Jak zacząć?

       Rolnicy ubiegający się o pomoc na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych będą zobowiązani do wcześniejszego złożenia wniosku o sporządzenie planu zalesienia* do właściwego miejscowo nadleśniczego.

* Plan zalesienia oraz przepisy krajowe określą wymogi zalesienia. Szczególnie ważnymi elementami są:

- skład gatunkowy zalesienia;

- metoda sadzenia;

- pochodzenie materiału sadzeniowego (uwzględnienie lokalnych warunków siedliskowych, środowiskowych i klimatycznych danego obszaru).

 

Co jeszcze określa plan zalesienia?

- warunki zalesienia na gruntach rolnych lub innych niż rolne albo ewentualnego dodatkowego sadzenia drzew (dolesienia) na terenach zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej (pokrytych samosiewem);

- sposoby pielęgnowania i ochrony przed zwierzyną, nowo-założonych upraw leśnych oraz terenów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej (również tych, na których nie są wymagane dolesienia);

- sposoby, ewentualnej, ochrony przeciwpożarowej zalesienia.

 

Kiedy już mamy plan zalesienia (...)

- ARiMR poinformuje nas o terminie naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020;

- będziemy zobowiązani do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych na formularzu opracowanym przez ARiMR. Rolnik się o wsparcie będzie musiał złożyć wniosek we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Biurze Powiatowym ARiMR.

 

Projektowane na 2015 r. działanie przewiduje:

- skrócenie okresu otrzymywania premii zalesieniowej do 12 lat;

- premiowanie zalesień wpływających na jak najlepsze osiąganie celów w zakresie zapobiegania erozji oraz wzmacniania ekologicznej stabilności obszarów leśnych;

- powierzchnia gruntu objętego pomocą w okresie programowania 2014 -2020 na jednego beneficjenta nie będzie mogła być większa niż 20 ha.

 

Inne korzyści

Od 2015 r. obszary gruntów rolnych, zalesione w ramach PROW 2007 - 2013 oraz PROW 2014 - 2020, w związku ze stosowaniem nowej definicji tzw. kwalifikowanego hektara, będą kwalifikowały się do objęcia jednolitą płatnością obszarową, o ile zapewniły rolnikowi prawo do płatności w 2008 r. w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej.

 

Jakie jeszcze wymagania musimy spełnić?

- minimalna powierzchnia gruntu objętego pomocą wyniesie co najmniej 0,1 ha;

- grunty, które deklarujemy do objęcia pomocą muszą stanowić grunty orne lub sady, inne niż rolne (wykazane w ewidencji gruntów, jako użytki rolne lub grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych niewykorzystywane do produkcji rolniczej).

 

Kiedy już otrzymamy pomoc (...)

Pomoc będzie przyznawana w formie ryczałtowej na hektar:

- jednorazowo za wykonanie zalesienia gruntów rolnych lub innych niż rolne oraz dolesienia na terenach pokrytych samosiewem (o ile zgodnie z planem zalesienia zalecane jest dodatkowe sadzenie drzew), oraz ewentualną ochronę poprzez ogrodzenie bądź palikowanie tzw. wsparcie na zalesienie;

- maksymalnie przez 5 lat na utrzymanie, pielęgnowanie i ewentualną ochronę przed zwierzyną poprzez stosowanie repelentów (o ile plan zalesienia nie przewiduje ogrodzenia albo palikowania), nowo założonych upraw leśnych, jak również terenów zalesionych w wyniku sukcesji naturalnej (również tych, na których nie są wymagane dolesienia), tzw. premia pielęgnacyjna;

- tzw. premia zalesieniowa będzie wypłacana przez maksymalnie 12 latna pokrycie utraconych dochodów z działalności rolniczej.

 

Na jakiej wysokości pomoc mogę liczyć?

Planowane stawki przedstawiają się następująco (poniższy link):

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/PB_2014_-2020/A/Stawki_wielkosci_wsparcia_w_ramach_dzialania.pdf

 

Ochrona środowiska i zagospodarowanie przestrzenne

Zalesienie określonego obszaru musi odbywać się w zgodzie z przepisami z zakresu ochrony środowiska i zagospodarowania przestrzennego oraz uwzględniać różne akty prawa miejscowego (m.in. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, plany zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000). 

 

Co jeszcze warto wiedzieć?

- Rolnicy otrzymujący pomoc w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - "Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne" w celu otrzymania premii pielęgnacyjnej i premii zalesieniowej, począwszy od drugiego roku realizacji planu zalesienia, zobowiązani są do corocznego składania wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie, w terminach przewidzianych dla płatności bezpośrednich. Zatem, w przypadku tych rolników nowy okres programowania pozostanie bez wpływu zarówno na tryb współpracy z ARiMR, jak i kontynuację finansowego wsparcia. Przy czym, staraniem Agencji jest, by ewentualnie dodatkowo ułatwić wspomnianym rolnikom tryb ubiegania się o wsparcie poprzez zintegrowanie wniosku o wypłatę pomocy na zalesianie z jednolitym wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich. Dalsze informacje w tym zakresie zostaną przekazane rolnikom po wypracowaniu szczegółowych rozwiązań.

- Rolnicy, którzy zalesili grunty w ramach Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004-2006, zobowiązani są do składania wniosków o wypłatę premii zalesieniowej w terminie od 1 czerwca do 15 lipca. Zatem, również w przypadku tych rolników, zmiana okresu programowania nie wpłynie w żadnym stopniu na kontynuację przysługującego im wsparcia i nie będzie wymagać żadnych dodatkowych czynności - poza wspomnianym obowiązkiem złożenia wniosku o wypłatę premii zalesieniowej.

- w obu wyżej wymienionych przypadkach do operacji realizowanych zgodnie z programami zatwierdzonymi w minionych okresach programowania (tj. do zalesień w ramach PROW 2004-2006 i 2007-2013), stosować się będą nadal przepisy obowiązujące na etapie przyznawania danej pomocy (za wyjątkiem kwalifikowalności zalesionych gruntów do jednolitej płatności obszarowej od 2015 r.), w związku z czym wspomniani wyżej rolnicy, mimo zmiany okresu programowania, powinni nadal realizować podjęte zobowiązania.

- osoby zainteresowane otrzymaniem pomocy w 2015 r. będą zobowiązani spełniać nowe, następujące zasady określone w PROW 2014-2020.

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie ARiMR  (poniższy link)

http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2014-2020/zalesianie-i-tworzenie-terenow-zalesionych-podstawowe-informacje/akty-prawne.html

 

Warto poczytać (Krajowy Program Zwiększania Lesistości)

https://www.mos.gov.pl/artykul/326_lesnictwo/296_krajowy_program_zwiekszania_lesistosci.html