Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

    W ostatnim kwartale 2015 r. dowiemy się, po jakim kursie będą przeliczane dopłaty za 2015 rok – informuje Ministerstwo Rolnictwa. Unijne rozporządzenie nr 1306/2013 w art. 106 dopuszcza możliwość przeliczna dopłat po kursie euro z całego września, a nie tylko jego ostatniego dnia „w uzasadnionych przypadkach".

 

    Zgodnie z przepisami art. 106 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.) w przypadku gdy bezpośrednia płatność przewidziana w rozporządzeniu (UE) nr 1307/2013 zostaje dokonana na rzecz beneficjenta w walucie innej niż euro, państwa członkowskie dokonują przeliczenia na walutę krajową kwoty pomocy wyrażonej w euro na podstawie ostatniego kursu walutowego ustalonego przez Europejski Bank Centralny przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana.

   Jednocześnie w drodze odstępstwa od ww. zasady, w należycie uzasadnionych przypadkach, państwa członkowskie mogą zadecydować o dokonaniu przeliczenia na podstawie średniej kursów walutowych ustalonych przez Europejski Bank Centralny podczas miesiąca przed dniem 1 października roku, dla którego pomoc została przyznana.

   Uwzględniając ww. przepisy oraz to,  że płatności w ramach kampanii 2015 r. będą wypłacane od 1 grudnia 2015 r. kurs według którego będą one przeliczane zostanie ustalony w ostatnim kwartale 2015 r.”

   W ubiegłych latach, stawki płatności były przeliczane z euro na polskie złote po kursie ustalonym przez EBC na dzień 30 września danego roku. Rolnik przed tym okresem może jedynie ocenić szacunkowo równowartość należnych mu płatności bezpośrednich."

 farmer.pl;własne