Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

     Rolnictwo należy do tych obszarów gospodarki, które są lub będą znacząco dotknięte negatywnymi skutkami zmiany klimatu. Większe ryzyko utraty plonów i pogorszenie ich jakości może spowodować zmniejszenie produkcji rolniczej, czego konsekwencją może być niestabilna sytuacja ekonomiczna w rolnictwie. Konieczne jest zatem z jednej strony zabezpieczenie gospodarstw przed skutkami występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych wynikających ze zmian klimatu, z drugiej zaś strony wsparcie odbudowy zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych lub katastrof, potencjału produkcyjnego.

8.2.5.3.2 Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

    Pomoc jest udzielana na zaopatrzenie w sprzęt do utrzymywania urządzeń wodnych służących zabezpieczeniu gospodarstw rolnych przed zalaniem, podtopieniem lub nadmiernym uwilgoceniem spowodowanym przez powódź lub deszcz nawalny.

   Do korzystania z pomocy w tym działaniu maja być uprawnione spółki wodne, działające na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne, członkami których w większości są rolnicy, lub związki takich spółek. Pomoc będzie miała charakter refundacji części kosztów kawalifikowalnych.

  Pomoc przyznaje się spółce wodnej, która utworzona została do wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń służących do:

  1. ochrony gospodarstw członków spółki wodnej przed powodzią
  2.  melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych, będących w posiadaniu członków spółki wodnej

Kwoty i stawki:

    80% kosztów kwalifikowalnych operacji.

   Takimi kosztami zgodnie z założeniami nowego PROW będą w tym działaniu: zakup lub leasing nowego sprzętu, służącego utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych wykorzystywanych dla celów ochrony terenu przed skutkami powodzi lub deszczu nawalnego, koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów i licencji dotyczących sprzętu, o którym mowa powyżej. Szczegółowy zakres kosztów kwalifikowalnych ma zostać ustalony rozporządzeniem krajowym. Jednak z zapisów nowego PROW wynika, że chodzi tu głównie o zakup rzeczy ruchomych – np. koparek itp., a nie o dofinansowanie na budowę czy remont samych urządzeń melioracyjnych.

  Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi w ramach tego instrumentu wsparcia, w okresie realizacji PROW 2014-2020, nie może przekroczyć 500 000 zł. Pomoc przyznaje się na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 000 zł.