Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000   

    To działanie będzie wspierać rolnicze wykorzystanie łąk i pastwisk oraz prowadzoną na nich produkcję zwierzęcą, pod warunkiem prowadzenia jej zgodnie z wymogami ochrony środowiska. W ramach tego działania można będzie uzyskać dofinansowanie na trzy główne rodzaje inwestycji. Omawiane rozwiązanie przewiduje wsparcie finansowe dla Rolników gospodarujących na terenach położonych w zasięgu NATURY 2000. Z ogólnodostępnych informacji prezentowanych w materiałach publikacyjnych, można odszukać alternatywę dla Rolnika, które nie kwalifikuje się w przypadku Modernizacji Gospodarstw Rolnych w ujęciu chowu zwierząt (krowy) a jednocześnie jego profil działalności ukierunkowany jest na hodowlę krowią, co przewiduje wsparcie dla obszarów Natury 2000. 

   Gospodarstwa rolne położone na obszarach Natura 2000 napotykają na szereg wymogów związanych z obowiązkiem realizacji zadań ochronnych przewidzianych dla danego obszaru. Plany ochrony obszarów Natura 2000 odnoszą się zwłaszcza do gospodarowania na trwałych użytkach zielonych. Stąd w zakres PROW 2014-2020 włączony zostaje instrument wsparcia inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, prowadzonymi zgodnie z wymogami ochrony środowiska. Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

Warunki:

  Pomoc może być przyznana na inwestycje dotyczące gospodarstwa położonego na obszarze Natura 2000. W gospodarstwie zachowana zostanie obsada zwierząt, wynikająca z planu zadań ochronnych lub, gdy program ochrony nie określa dopuszczalnej obsady zwierząt – maksymalnie 2 DJP/ha. W przypadku inwestycji związanych z rozwojem produkcji zwierzęcej pomoc dotyczy produkcji zwierząt trawożernych na bazie trwałych użytków zielonych należących do gospodarstwa.

Kwoty:

  Otrzymanie pomocy z tego działania będzie obwarowane wieloma wymaganiami, miedzy innymi koniecznością utrzymania odpowiedniej obsady zwierząt oraz przestrzeganiem planów ochrony dla konkretnych obszarów. Maksymalna wysokość pomocy to nawet 500 tys. złw przypadku budowy lub modernizacji budynków inwentarskich, a nie więcej niż 200 tys. w przypadku pozostałych inwestycji dopuszczonych w tym działaniu. Dofinansowania ma wynieść do 50% kosztów inwestycji lub do 60% tych kosztów w przypadku młodych rolników.

  1. 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników
  2. 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć:

  1. 200 tys.zł–jeśli na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich
  2. 500 tys. zł – jeśli operacja obejmuje budowę, modernizację budynków inwentarskich lub adaptację innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie