Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Usługi doradcze w nowym PROW 2014-2020

Realizacja działania ma za zadanie pomóc w transferze wiedzy i innowacji m.in. poprzez doradztwo, którego oferta będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb rolnika lub grupy rolników lub właścicieli lasów. Pomoc kierowana będzie także na doskonalenie zawodowe doradców w zakresie obszarów, w ramach których świadczone będą usługi doradcze.

Wsparcie w ramach tego działania obejmuje dwa poddziałania:

1. Świadczenie kompleksowej porady dla rolników.

2. Wsparcie na szkolenia doradców

W ramach poddziałania: „udzielanie pomocy rolnikom lub właścicielom lasów w korzystaniu z usług doradczych, wsparcie będzie udzielane na następujące typy operacji”:

Świadczenia kompleksowej porady (usługi doradczej) dla rolników lub grupy producentów rolnych w szczególności w zakresie:


- zobowiązań na szczeblu gospodarstwa rolnego wynikające z obowiązkowych wymogów dotyczących zarządzania lub norm dotyczących dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska,


- praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu i środowiska, działań na szczeblu gospodarstwa rolnego przewidzianych w programach rozwoju obszarów wiejskich służących modernizacji gospodarstw rolnych, budowaniu konkurencyjności, integracji sektorowej, innowacji, zorientowaniu na rynek oraz promowaniu przedsiębiorczości,


- wymogów na szczeblu uczestników określonych przez państwa członkowskie do celów wdrożenia art. 11 ust. 3 dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,


- wymogów na szczeblu uczestników określonych przez państwa członkowskie do celów wdrożenia art. 55 rozporządzenia (WE) nr 1107/2009, w szczególności zgodności z ogólnymi zasadami zintegrowanej ochrony przed szkodnikami, o której mowa w art. 14 dyrektywy 2009/128/WE ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów,


- norm higieny pracy lub norm bezpieczeństwa związanych z gospodarstwem rolnym,


- szczególne doradztwo dla rolników rozpoczynających działalność po raz pierwszy.


Usługa doradcza dla rolników i producentów rolnych może obejmować także inne kwestie w szczególności związane z:


- ekonomicznymi, rolniczymi i środowiskowymi wynikami gospodarstwa rolnego (np. opracowanie biznesplanu, rentowność ekonomiczna, zarządzanie ryzykiem, strategie adaptacji do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, techniki produkcyjne),


- rozwojem krótkich łańcuchów dostaw,

- rolnictwem ekologicznym,


- aspektami zdrowotnymi chowu zwierząt.


Świadczenia porady (usługi doradczej) dla właścicieli lasów, która obejmuje odpowiednie obowiązki w ramach następujących obszarów:


- ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tj. wynikające z dyrektywy 92/43/EWG,


- ochrony dzikiego ptactwa, tj. wynikające z dyrektywy 2009/147/WE,


- ram działania Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej, tj. dyrektywa 2000/60/WE.


Usługa doradcza może obejmować także kwestie związane z efektywnością gospodarczą i środowiskową gospodarstwa leśnego.


W ramach poddziałania: „wsparcie szkoleń dla doradców będzie udzielane na szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego doradców w zakresie obszarów, w ramach których świadczone będą usługi doradcze dla rolników, grup rolników i właścicieli lasów”.


Wsparcie w ramach działania będzie wpływać na realizację celu szczegółowego Programu:  „Poprawa wyników gospodarczych wszystkich gospodarstw rolnych i ułatwianie restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw rolnych, szczególnie z myślą o zwiększeniu uczestnictwa w rynku i zorientowania na rynek oraz zróżnicowania produkcji rolnej”.