Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Program "Rybactwo i Morze" 2014-2020

     15 maja 2014 r. weszło życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Przepisy ww. rozporządzenia stanowią podstawę do opracowania Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

     Podobnie jak miało to miejsce w PO RYBY 2007-2013, w ramach przyszłej perspektywy finansowej, oprócz rybołówstwa morskiego wsparciem będzie objęte rybołówstwo śródlądowe oraz akwakultura. W niewielkim zakresie także przetwórstwo.

Zgodnie z informacją opublikowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planowany harmonogram prac nad programem przedstawia następująco:

  1. czerwiec - wrzesień br. - prace nad ostateczną treścią projektu PO RYBY 2014-2020, w tym na forum Grupy roboczej ds. opracowania Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" oraz konsultacje społeczne,
  2. najpóźniej w terminie 2 miesięcy od daty publikacji rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (tj. do dnia 21 lipca br.) przesłana ma zostać do Komisji Europejskiej Umowa Partnerstwa, zweryfikowana w części dotyczącej EFMR,
  3. najpóźniej w terminie 5 miesięcy od dnia publikacji rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (tj. do dnia 21 października br.) przesłany ma zostać do Komisji Europejskiej projekt Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze",
  4. Komisja Europejska ma 6 miesięcy na zatwierdzenie Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze", licząc od dnia przekazania go przez Polskę.

Warto nadmienić, że w dniu 11 czerwca 2014 r. Komisja Europejska opublikowała ramy finansowe z podziałem kwot Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pomiędzy Państwa członkowskie. Środki finansowe z EFMR przyznane Polsce to kwota ponad 531 mln euro, co wraz z wkładem z budżetu krajowego (ok. 172 mln euro) daje kwotę ok. 703 mln euro. Przedmiotowa alokacja stanowi jedną z 4 najwyższych alokacji w Unii Europejskiej. Polska plasuje się tuż za Hiszpanią, Francją i Włochami.

Podział Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na lata 2014 - 2020 pomiędzy państwa UE (mln euro)

Projekt PO RYBY 2014-2020 zakłada realizację siedmiu priorytetów:

- Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa;

- Wspieranie zrównoważonej, innowacyjnej i konkurencyjnej akwakultury;

- Wspieranie wdrażania Wspólnej Polityki Rybołówstwa;

- Zatrudnienie i spójność terytorialna na obszarach rybackich;

- Wspieranie wprowadzania do obrotu i przewarzania;

- Zintegrowana Polityka Morska oraz pomoc techniczna.

W ramach wymienionych priorytetów pomoc finansowa obejmować będzie nie tylko tradycyjnie rozumiane wsparcie sektora rybackiego, tak jak ma to miejsce w obecnej perspektywie finansowej 2007-2013, ale również nowe komponenty dotychczas finansowane z innych źródeł niż fundusze UE, takie jak: rynek rybny, kontrola i egzekwowanie przepisów, gromadzenie danych oraz zintegrowana polityka morska.

W przypadku akwakultury, Europejski Fundusz Morski i Rybacki będzie wspierał Środki stanowiące kontynuację, w węższym lub szerszym zakresie, działań z okresu programowania 2007-2013, ale również te zupełnie nowe.
W zakresie środków dla akwakultury, stanowiących kontynuację z obecnego okresu programowania 2007-2013, wymienić można m.in. działania wodno-środowiskowe. Choć i w tym Środku jest pewna nowość, mianowicie wsparcie dla działań inwestycyjnych, które obejmować będą  koszty związane z ochroną i rozmnażaniem zwierząt wodnych w ramach programów ochrony środowiska i odbudowy różnorodności biologicznej.

Jako nowość należy wskazać usługi z zakresu zarządzania, zastępstw i doradztwa dla gospodarstw akwakultury. Pomocą finansową będzie mógł być objęty m. in. zakup usług doradczych o charakterze technicznym, naukowym, prawnym, środowiskowym lub gospodarczym, związany z prowadzeniem gospodarstwa. Kolejną nowością będzie wsparcie dla nowych hodowców w zakresie rozpoczęcia działalności w sektorze akwakultury. Młodzi hodowcy będą mogli ubiegać się o pomoc finansową na zakładanie przedsiębiorstw akwakultury. Warunkiem jest posiadanie przez nich odpowiednich umiejętności i kompetencji zawodowych, których uzyskanie, będzie również finansowane z PO RYBY 2014-2020.

Ponadto, wsparcie będzie skierowane również na zwiększanie potencjału miejsc hodowli akwakultury (wsparcia takiego nie było w PO RYBY 2007-2013). Pomoc finansowa w tym zakresie będzie przeznaczona m. in. na identyfikowanie i tworzenie map obszarów o warunkach najlepiej dopasowanych do rozwoju akwakultury.

I wreszcie, obszarem wsparcia w sektorze akwakultury w ramach przyszłej perspektywy finansowej, jest ubezpieczenie zasobów akwakultury. Pomoc finansowa w niniejszym zakresie będzie kierowana do producentów z sektora akwakultury w celu ubezpieczenia zasobów akwakultury. Ubezpieczenie może pokrywać straty ekonomiczne powstałe m. in. w związku z klęskami żywiołowymi, niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi i chorobami w akwakulturze.