Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Premie dla młodych rolnikówza co otrzymasz punkty?

Jakie wykluczenia obowiązują przy realizacji operacji?

     Niedawno informowaliśmy Was, że ukazał się projekt Rozporządzenia MRiRW, który określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

      Chcielibyśmy zwrócić Waszą uwagę na elementy, które będą brane pod uwagę przy naliczaniu punktów. Szczególnie ważny jest § 16 projektowanego aktu prawnego, który określa kolejność przysługiwania pomocy. Sprawdź, jakie kryteria będą brane pod uwagę i za co otrzymasz punkty?

 

O kolejności przyznawania  pomocy decyduje suma punktów, jakie uzyskamy. Powinniśmy uzyskać przynajmniej 15 punktów aby ubiegać się o pomoc. Poniżej znajduje się tekst z którego dowiesz się, ile punktów możesz otrzymać m.in. za posiadane kwalifikacje, rodzaj planowanej produkcji czy zapisy biznesplanu.

Powierzchnia użytków rolnych − przyznaje się 0,25 punktu za każdy ha użytków rolnych powyżej średniej wojewódzkiej lub krajowej (w zależności od tego, czy średnia wojewódzka jest mniejsza czy większa od krajowej), jednak nie więcej niż 5 punktów.

Sprawdź średnią krajową i wojewódzką

Kwalifikacjeod 2 do 5 punktów w zależności od ukończonej szkoły i\lub doświadczenia przy pracy w gospodarstwie rolnym. Najwyżej premiowani są absolwenci uczelni rolniczych, nieco mniej punktów otrzymają absolwenci szkół średnich, zaś najmniej zasadniczych szkół zawodowych. Alternatywą będzie udokumentowane doświadczenie (staż) w gospodarstwie rolnym.

Warto wiedzieć:  za staż pracy w rolnictwie uznaje się okres, liczony do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, w którym wnioskodawca:

- podlegał ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik lub,

- był zatrudniony w gospodarstwie rolnym, na podstawie umowy o pracę zawartej na podstawie przepisów prawa pracy lub spółdzielczej umowy o pracę, na stanowisku związanym z prowadzeniem produkcji rolnej, lub

- odbył staż, o którym mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674 i 675), obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Rodzaj planowanej produkcji:

- uczestnictwo w unijnym systemie jakości lub krajowym systemie jakości – 4 punkty.

- produkcja roślin wysokobiałkowych, przy założeniu, że powierzchnia użytków rolnych, gdzie będą one uprawiane wynosi przynajmniej 1 ha – przyznaje się 2 punkty.

Kompleksowość biznesplanu

- inwestycja budowlana w rozumieniu przepisów Prawa Budowlanego – 2 punkty,

- informacje o planowanym udziale w szkoleniach lub korzystaniu z usług doradczych, zawarte w biznesplanie – przyznaje się po 0,5 pkt. za każde z tych działań, jednak nie więcej niż 2 punkty,

- prowadzenie działań w zakresie przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – przyznaje się 1 punkt,

- udział w zorganizowanych formach współpracy producentów rolnych, prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – przyznaje się 2 punkty za każde z tych działań.

Realizacja celów przekrojowych

- obsada od 0,5 do 2,0 DJP na ha użytków rolnych – 0,5 punktu,

- udział zbóż w strukturze zasiewów mniejszy lub równy 66% – 0,5 punktu,

- coroczne przygotowywanie planu nawozowego z uwzględnieniem analizy chemicznej gleby oraz jego stosowanie – 2 punkty,

- inwestycje zwiększające stopień zrównoważenia środowiskowego w gospodarstwie – maksymalnie 5 punktów.

Innowacyjność

- postęp biologiczny – 1 punkt,

- organizacja produkcji – 1 punkt,

- nowoczesne technologie produkcji – 1 punkt,

- innowacyjny produkt – 1 punkt.

Nie więcej jednak niż 2 punkty!

Różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo lub największa jego część a młodym rolnikiem:

- różnica od 15 do 25 lat – 1 punkt,

- różnica powyżej 25 lat – 2 punkty.

Dodatkowo: Przejmowanie gospodarstwa w całości lub tworzenie jednego gospodarstwa z innych, które przejęto w całości – 3 punkty.

 

Wykluczenia:

Osoby planujące ubiegać się o przyznanie premii dla młodego rolnika w ramach PROW 2014-2020 (jak również ich małżonkowie), do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy, nie mogą:

- zgłosić zwierząt gospodarskich do rejestru w celu prowadzenia działalności rolniczej,

- wystąpić o płatności bezpośrednie,

- wystąpić o pomoc finansową dla rolników w ramach programów UE lub pomocy krajowej,

- prowadzić działu specjalnego produkcji rolnej.

Wymienione powyżej czynności te zostały zakwalifikowane jako czynności wykonywane przez kierującego gospodarstwem.

Dodatkowo warto wiedzieć, że premia dla młodych rolników:

- może być przyznana tylko raz, w okresie realizacji PROW 2014-2020, osobie i na gospodarstwo,

- nie może być przyznana osobie, która uzyskała wsparcie w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikomPROW 2007-2013, ani na gospodarstwo, na które przyznano i wypłacono ww. premię.

W przypadku małżonków premię może otrzymać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy urządzają wspólne gospodarstwo, czy odrębne gospodarstwa, pod warunkiem że małżonek młodego rolnika:

- przed dniem złożenia przez małżonka wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził gospodarstwa jako kierujący,

- w okresie poprzedzającym 12 miesięcy przed dniem złożenia przez małżonka wniosku o przyznanie pomocy nie rozpoczął urządzania gospodarstwa oraz

- nie otrzymał premii w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” PROW 2007-2013 (ani premii dla młodych rolników w ramach PROW 2014-2020).

 

Źródło: BIP MRiRW