Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

"Premię dla młodych rolników" z pewnością niebawem kolejny nabór

     We wrześniu zakończył się nabór wniosków, w ramach którego młodzi rolnicy mogli otrzymać premię na inwestycje w gospodarstwach rolnych. Otrzymanie pomocy wiąże się jednak ze spełnieniem szeregu wymagań i złożeniem wniosku. Posiadając doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o premię w ramach PROW na lata 2014-2020 przygotujemy dla Państwa wniosek o dofinansowanie w ramach tego działania.

Nasza usługa obejmuje obok sporządzenia wniosku i biznesplanu również ocenę możliwości skorzystania z pomocy. Przygotowujemy również wnioski o płatność.

Już dziś warto myśleć o skompletowaniu niezbędnych załączników i rozważenia, jakie grunty wejdą w skład naszego gospodarstwa!

     Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania "Premia dla młodych rolników" będzie musiał zawierać następujące załączniki:

1. Zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, które potwierdza, że nie figurujemy m.in. w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

2. Dokument, który potwierdza tytuł prawny do gospodarstwa o pow. większej niż 1 ha.

3. Biznesplan na formularzu sporządzonym przez ARiMR, oraz wydruk arkusza podsumowującego biznesplan.

4. Dokumenty, które potwierdzą nasze kwalifikacje.

5. Kopię dokumentu, który potwierdzi naszą tożsamość, jako wnioskodawcy.

6. Oświadczenie osoby, od której przejmujemy gospodarstwo, że wyraża zgodę na kontrolę przez ARiMR.

7. Gdy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim wówczas musi dołączyć do wniosku kopię dowodu tożsamości małżonka i zaświadczenie, wydane przez naczelnika US (oświadczenie, jak w pkt. 1).

8. Oświadczenie, w którym wnioskodawca deklaruje, że nie podlega wykluczeniu z korzystania z pomocy.

10. W uzasadnionych przypadkach do wniosku należy dołączyć prawomocne postanowienie sądu, które potwierdza nabycie spadku lub potwierdzony notarialnie akt dziedziczenia.

Program jest skierowany dla osób, które nie ukończyły 40 roku życia i po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie gospodarstwa. Beneficjent musi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe bądź w okresie 36 miesięcy po przyznaniu pomocy uzupełnić wykształcenie.
Na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy, osoba rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego. Urządzenie gospodarstwa rolnego oznacza wejście w posiadanie przynajmniej 1 ha użytków rolnych.
Ziemi nie możemy posiadać wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o premię.

Użytki nie mogą być zgłoszone do dopłat przez młodego rolnika.
Młody rolnik musi utworzyć gospodarstwo najpóźniej w ciągu 9 miesięcy od chwili otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy.
Powierzchnia użytków rolnych gospodarstwa młodego rolnika w województwie zachodniopomorskim, gdzie średnia wojewódzka jest większa niż średnia krajowa, musi być równa przynajmniej średniej krajowej, która wynosi 10,48 ha oraz nie większa niż 300 ha. 70% z 10,48 ha musi stanowić własność beneficjenta lub dzierżawę z zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.


Wielkość ekonomiczna gospodarstwa młodego rolnika wynosi od 13 000 euro do 150 000 euro, przy czym wzrost wielkości ekonomicznej wynosi co najmniej 10%.

Pomoc ma postać premii i wynosi 100 000 zł. Pomoc wypłacana będzie odpowiednio w dwóch ratach, które wynoszą 80 000 i 20 000 zł. Wypłata drugiej transzy może nastąpić dopiero po rozliczeniu. Warunkiem wypłaty drugiej raty jest prawidłowa realizacja biznesplanu.