Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczejŚmiech na obszarach wiejskich to nowe działanie w ramach PROW 2014-2020

Własny Biznes

    Pomoc finansowa w wysokości 100 tys. zł będzie wypłacana w dwóch ratach. I rata w wysokości 80.000 zł zostanie wypłacona po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, a II rata po weryfikacji realizacji założeń biznes planu. Beneficjenci programu będą zobowiązani do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne ZUS, od dnia zarejestrowania firmy do upływu pięciu lat od dnia otrzymania II raty płatności.

Warunki dostępu:

    Jeżeli chcemy uruchomić firmę z wykorzystaniem dofinansowania, to takim pierwszym warunkiem będzie konieczność podlegania ubezpieczeniu KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik. Zapis ten umożliwia założenie firmy każdej osobie z gospodarstwa, która opłaca składki na KRUS z mocy ustawy.


Gospodarstwo rolne, do którego przypisany jest wnioskodawca powinno w poprzednim roku pobierać płatności do gruntów rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Gospodarstwo rolne, w którym pracuje wnioskodawca powinno mieć wielkość ekonomiczną gospodarstwa nie większą niż 15 tys. euro.

Lokalizacja w miejscowości do 5 tys. mieszkańców

Jeżeli chodzi o omawiane działanie premia na uruchomienie działalności pozarolniczej wymóg lokalizacyjny dotyczy: miejsca zamieszkania, adresu gospodarstwa, siedziby firmy i lokalizacji inwestycji. Każdy z tych adresów powinien być zlokalizowany w miejscowości należącej do:

 1. gminy wiejskiej lub
 2. gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
 3. gminy miejskiej z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.


     W związku z faktem, że od 2016 roku schodzi obowiązek meldunkowy, kluczowy pozostaje adres gospodarstwa oraz adres siedziby firmy i lokalizacja inwestycji (dotyczy inwestycji trwale związanych z gruntem).

Wykluczenia:

     Nie uzyskamy 100 tys. na uruchomienie firmy, jeżeli jednocześnie skorzystaliśmy lub skorzystamy z następujących programów:

 1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – PROW 2007-2013
 2. Premia dla młodych rolników – PROW 2014-2020
 3. Restrukturyzacja małych gospodarstw – PROW 2014-2020

Tak jak w przypadku większości programów tak i w ramach premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej zostaną ustalone kryteria, które będą decydowały, które wnioski otrzymają dofinansowanie.

 1. o charakterze innowacyjnym
 2. realizowane przez osoby będące beneficjentami poddziałania „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa"
 3. realizowane przez osoby zamieszkujące na terenie powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w województwie
 4. zakładające utworzenie miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie (nie dotyczy samozatrudnienia)
 5. realizowane przez osoby, które mają odpowiednie kwalifikacje z zakresu prowadzenia działalności pozarolniczej przewidzianej w biznes planie

Preferowane dziedziny w których można wnioskować o wsparcie:

 1. sprzedaż hurtowa i detaliczna produktów nierolnych
 2. rzemiosło, rękodzielnictwo
 3. turystyka wiejska
 4. Przetwórstwo i sprzedaż produktów nierolnych
 5. Usługi opieki nad dziećmi, nad starszymi, opieki zdrowotnej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi
 6. Działalności informatycznej, komputerowej i elektronicznej
 7. sprzedaży internetowej
 8. działalności architektonicznej i inżynierskiej, rachunkowości, usług księgowych i audytorskich, usług technicznych
 9. działalność weterynaryjna

Ważne....Wnioskodawca ubiegający się o premię zobligowany będzie do założenia i utrzymania przez 5 lat działalności gospodarczej.