Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

ARiMR przekaże niektóre z działań PROW 2014-2020 do wdrażania samorządom województw i ARR

     Pięć działań w ramach PROW na lata 2014-2020 będzie wdrażane, w imieniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, przez samorządy województw oraz Agencję Rynku Rolnego na podstawie umów, które określają szczegółowy zakres i sposób realizacji poszczególnych zadań.

Nawet na budowę targowisk, dróg lokalnych i sieci kanalizacyjnej będzie można otrzymać wsparcie z PROW 2014-2020. Taką pomoc będą rozdzielały samorządy województw. Z kolei Agencja Rynku Rolnego rozdysponuje środki na udzielanie wsparcia z działania "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych".

     Przekazanie niektórych działań z PROW 2014-2020 samorządom województw, czy Agencji Rynku Rolnego oznacza, że te podmioty wezmą na siebie część zadań związanych z ich wdrożeniem. Będzie to polegało m.in. na wyłonieniu przez samorządy województw czy Agencję Rynku Rolnego beneficjentów, którzy spełniają warunki do przyznania im wsparcia w ramach PROW 2014-2020, a także skontrolowanie, czy właściwie wykorzystali otrzymaną pomoc. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie natomiast należało wypłacanie wskazanym przez te podmioty beneficjentom środków finansowych i czuwanie nad ich poprawnym wydatkowaniem.

Zadania delegowane w ramach PROW 2014-2020 będą obejmować m.in.:

- prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie lub wypłatę pomocy, w tym obsługę wniosków, przeprowadzanie ich kontroli administracyjnych, dokonywanie wyboru operacji oraz zawieranie i zmianę umów lub informowanie o odmowie jej przyznania;

- ocenę postępowań o zamówienia publiczne;

- przeprowadzanie m.in. kontroli na miejscu, kontroli ex-post oraz innych kontroli;

- zatwierdzanie płatności na rzecz beneficjentów;

- zapobieganie, wykrywanie i usuwanie nadużyć finansowych i nieprawidłowości;

- rozpatrywanie wezwań do usunięcia naruszenia prawa, wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz odwołań w sprawach o ustalenie nienależnych kwot pomocy.

W przypadku samorządów województw delegowanie zadań dotyczy następujących działań objętych PROW na lata 2014-2020:

- wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa (tzw. scalenia gruntów rolnych);

- podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich (m.in. w zakresie dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowej, targowisk, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi);

- wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER (m.in. w zakresie wsparcia przygotowawczego, realizacji strategii rozwoju lokalnego, współpracy z lokalną grupą działania oraz kosztów bieżących i aktywizacji).

W przypadku Agencji Ryku Rolnego delegowanie zadań dotyczy następujących działań objętych PROW na lata 2014-2020:

- systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych;

- współpraca.

Źródło: ARiMR