Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Załączniki do wniosku „Premie dla młodych rolników

     Przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy należy skompletować załączniki w postaci zaświadczeń wydanych przez m.in. urząd skarbowy czy Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Niektóre z załączników warto zgromadzić wcześniej aby uniknąć niepotrzebnego pospiechu w okresie, w którym będzie możliwe składanie wniosków.

 

Wśród dokumentów warto wymienić:

1) zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego:

a) potwierdzające brak wpisu w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej,

b) o okresach podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

2) zaświadczenie z właściwego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:

a) potwierdzające, że do dnia wydania zaświadczenia wnioskodawca nie był ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

b) o okresach podlegania przez wnioskodawcę ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

3) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych co najmniej 1 ha.

4) dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych i/lub stażu pracy w gospodarstwie rolnym.

W przypadku, gdy pozostajemy w związku małżeńskim:

a) kopię dokumentu tożsamości małżonka - części dotyczącej danych osobowych,

b) zaświadczenie dotyczące małżonka wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego:

- potwierdzające brak wpisu w ewidencji podatników podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej

- o okresach podlegania opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

c) zaświadczenie z właściwego oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego:

- potwierdzające, że do dnia wydania zaświadczenia małżonek nie był ubezpieczony na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

- o okresach podlegania przez małżonka ubezpieczeniu społecznemu rolników z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej.

W uzasadnionych przypadkach wnioskodawca dołącza do wniosku prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub sporządzony notarialnie akt poświadczenia dziedziczenia.

Powyżej wymieniliśmy jedynie niektóre załączniki, jakie należy złożyć w ARiMR, wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Do wniosku o przyznanie pomocy należy załączyć także m.in. biznesplan i inne dokumenty.

Nasza firma pomoże Państwu w zdobyciu dokumentów, które stanowią załączniki do wniosku w ramach tego działania, jak również innych, które ujęto w nowym PROW na lata 2014-2020. W przypadku wątpliwości i pytań służymy pomocą. Zapraszamy do współpracy!

Projekt Rozporządzenia MRiRW w sprawie operacji typu „Premie dla młodych rolników”