Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Nowy Nabór - Inwestycje w gospodarstwach na obszarach Natura 2000 -  PROW 2014-2020

                                         Planowany termin naboru -     wrzesień 2017 r. 

 1. Wsparcie skierowane jest do rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000 i ma ułatwić producentom rolnym prowadzenie działalności rolniczej w zgodzie z podwyższonymi standardami środowiskowymi obowiązującymi na tych cennych przyrodniczo terenach. Pomoc jest przeznaczona na realizację inwestycji związanych z rolniczym wykorzystaniem łąk i pastwisk oraz produkcją zwierzęcą, w zakresie zwierząt trawożernych.

Pomoc ma formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji.

  • 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku operacji realizowanej przez młodego rolnika,
  • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych beneficjentów

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji programu wynosi na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo 500 tys. zł, z tym że limit ten na inwestycje niezwiązane z budową lub modernizacją budynków inwentarskich, lub adaptacją innych istniejących w gospodarstwie budynków na budynki inwentarskie wynosi 200 tys. zł.

Dodatkowe informacje dla beneficjenta

Katalog kosztów kwalifikowalnych obejmuje koszty związane z działalnością rolniczą zarówno w zakresie produkcji roślinnej jak i zwierzęcej. Do kosztów tych zalicza się m.in. koszty zakupu maszyn, urządzeń i sprzętów stosowanych na trwałych użytkach zielonych, a także budowy budynków inwentarskich lub budowli wykorzystywanych w produkcji zwierząt trawożernych wraz z zakupem instalacji technicznej i wyposażenia.

Pomoc jest przyznawana na operację, polegającą na realizacji inwestycji, która przyczyni się do utrzymania i użytkowania trwałych użytków zielonych położonych na obszarze Natura 2000, pod warunkiem, iż  inwestycja ta nie będzie negatywnie oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000 i nie będzie sprzeczna z działaniami ustalonymi w planach zadań ochronnych lub planach ochrony ustanowionych dla obszaru Natura 2000.