Firmy i przedsiębiorstwa, dotacje Koszalin, Poznań, Kalisz, Konin, Zielona Góra

Pozwolenie wodnoprawne stanowi rodzaj zezwolenia, które udzielane jest w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja wydawana jest przez organy administracji państwowej i uprawnia podmiot wnioskujący do szczególnego korzystania z wód. Korzystanie z wód, które ustawodawca określił jako szczególne obejmuje m.in. odprowadzanie ścieków, pobór wód powierzchniowych i podziemnych, wykonywanie urządzeń wodnych. Ważnym elementem w toku uzyskiwania decyzji jest operat wodnoprawny, który składa się z części opisowej oraz graficznej.

Pozwolenie wodnoprawne definiuje cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz zasady ochrony zasobów środowiska, interesów ludności a w szczególności ilość pobieranej lub odprowadzanej wody oraz sposób gospodarowania wodą, w tym charakterystyczne rzędne piętrzenia.

Firma Liparis współpracując z doświadczonymi projektantami i meliorantami pomoże Państwu uzyskać decyzję o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego.

Rastrowa Mapa Podziału Hydrograficznego Polski

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie