Jednostki samorządu, Raporty Środowiskowe Szczecin, PROW dla samorządów

Prognoza oddziaływania na środowisko jest wymagana dla planów, strategii i programów z zakresu wielu działów gospodarki. W przypadku administracji publicznej wykonanie prognozy dotyczy głównie dokumentów takich jak: programy ochrony środowiska wraz z aktualizacjami, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i strategii rozwoju.

Proponujemy opracowanie prognozy, która będzie zawierać informacje o aktualnym i przewidywanym stanie środowiska oraz o trudnościach związanych z jego ochroną na danym obszarze. Prognoza uwzględnia istniejące i projektowane formy ochrony przyrody.