Jednostki samorządu, Raporty Środowiskowe Szczecin, PROW dla samorządów

Inwentaryzacja ornitologiczna obejmuje m.in. badania transektowe, analizy wykorzystania przestrzeni powietrznej przez ptaki oraz cenzus gatunków rzadkich i średnio licznych. Zakończenie poszczególnych etapów prac wiąże się z przedłożeniem inwestorowi raportu, który zawiera wnioski oraz rekomendacje - sformułowane na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac przeprowadzonych w ramach raportowanego okresu. Całość podsumowuje raport z monitoringu ornitologicznego. Sporządzenie raportu jest związane z oceną oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na awifaunę już na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej.

Internetowy Atlas Ptaków

BirdLife (english version)

Ptaki naszych terenów