Doradztwo rolnicze, dopłaty dla rolników

Beneficjenci: rolnik, grupa rolników, grupa rolników i innych zarządców gruntów

Płatności w ramach pakietu są przyznawane corocznie, przez okres 5-letniego zobowiązania beneficjentom, którzy dobrowolnie przyjmują na siebie zobowiązanie rolnośrodowiskowo-klimatyczne w zakresie tego pakietu. Płatność w całości lub w części rekompensuje utracony dochód i dodatkowo poniesione koszty. Płatność przyznawana jest tylko do gruntów ornych.

Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone – wsparcie w ramach tego pakietu promuje racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrody, ograniczenie negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko, przeciwdziałanie ubytkowi zawartości substancji organicznej w glebie.

Beneficjent zobowiązany jest do dwukrotnego przeprowadzenia analizy gleby, wykonania corocznie planu nawozowego, dywersyfikacji upraw (min. 4 w każdym roku), odpowiedniego płodozmianu, przynajmniej dwukrotnego zastosowania na każdej działce w okresie trwania zobowiązania jednej z trzech praktyk zwiększających zawartość substancji organicznej w glebie: międzyplonu, przyorania słomy lub przyorania obornika, jednak przynajmniej raz powinien to być międzyplon. Praktyki te stanowić będą podstawę planowania środowiskowego w prawidłowej gospodarce rolnej.

Stawka płatności: 400 zł/ha

Płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna jest przyznawana do gruntów ornych w wysokości:

 • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

 

Pakiet 2. Ochrona gleb i wód – polega na promowaniu praktyk agrotechnicznych przeciwdziałających erozji glebowej wodnej, utracie substancji organicznej oraz zanieczyszczeniu wód składnikami wypłukiwanymi z gleb. Głównym źródłem zanieczyszczenia wód pochodzenia rolniczego są składniki pokarmowe (azot, fosfor) dostarczane w nawozach naturalnych i mineralnych, pozostałości chemicznych środków ochrony roślin oraz innych substancji toksycznych, w tym metali ciężkich oraz organiczne i nieorganiczne cząstki gleby.

Stawka płatności: 650 zł/ha (dotyczy międzyplonów).
Stawka płatności: 450 zł/ha (dotyczy pasów ochronnych na stokach o nachyleniu powyżej 20%).
Płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości:

 • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.
 

Pakiet 3. Zachowanie sadów tradycyjnych odmian drzew owocowych – skierowany jest do beneficjentów, którzy uczestniczą w ochronie dawnych odmian drzew owocowych, których upraw zaniechano i które są określone w przepisach krajowych.

Stawka płatności: 1964 zł/ha. Płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w pełnej wysokości, niezależnie od powierzchni objętej wsparciem.

 

Pakiet 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000– ukierunkowany jest na ekstensyfikację gospodarowania, stosowanie odpowiednich ilości i terminów wykonywanych pokosów lub intensywności wypasu na cennych siedliskach przyrodniczych lub siedliskach zagrożonych gatunków ptaków, znajdujących się na obszarach Natura 2000, co wpływa pozytywnie na różnorodność biologiczną.

Stawka płatności uzależniona jest od:
(I) ekstensywnego użytkowania na OSO: 600 zł/ha,
(II) występowania gatunków ptaków tj.: rycyka (a także kszyka, krwawodzioba, czajki): 890 zł/ha, wodniczki: 1199 zł/ha, dubelta (a także kulika wielkiego): 1070 zł/ha, derkacza: 642 zł/ha oraz
(III) typu siedliska: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe: 1276 zł/ha, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla: 1043 zł/ha, murawy: 1300 zł/ha,
półnaturalne łąki wilgotne: 911 zł/ha, półnaturalne łąki świeże: 1083 zł/ha, torfowiska: 600 zł/ha (wymogi obowiązkowe) lub 1206 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające).

Płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości:

 • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

 

Pakiet 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 – ukierunkowany jest na ekstensyfikację gospodarowania, stosowanie odpowiednich ilości i terminów wykonywanych pokosów lub intensywności wypasu na cennych siedliskach przyrodniczych, znajdujących się poza obszarami Natura 2000, co wpływa pozytywnie na różnorodność biologiczną.

Stawka płatności uzależniona jest od typu siedliska: zmiennowilgotne łąki trzęślicowe: 1276 zł/ha, zalewowe łąki selernicowe i słonorośla: 1043 zł/ha, murawy: 1300 zł/ha, półnaturalne łąki wilgotne: 911 zł/ha, półnaturalne łąki świeże: 1083 zł/ha, torfowiska: 600 zł/ha (wymogi obowiązkowe) lub 1206 zł/ha (wymogi obowiązkowe i uzupełniające).
Płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości:

 • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

 

Pakiet 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie – skierowany jest do beneficjentów, którzy uczestniczą w ochronie zaniechanych w uprawach odmian gatunków roślin uprawnych, a także gatunków roślin uprawnych, obecnie zagrożonych erozją genetyczną. Pakiet daje możliwość utrzymywania istniejących zasobów genowych roślin uprawnych in situ, a jego efektem będzie: (i) zachowanie ginących i rzadkich gatunków, odmian, ekotypów, (ii) dywersyfikacja upraw na obszarach wiejskich, (iii) wzbogacenie oferty rolnika dla konsumentów, (iv) rozszerzenie dostępności materiału odmian regionalnych i/lub amatorskich wpisanych do Krajowego Rejestru siewnego oraz nasion gatunków roślin uprawnych zagrożonych erozją
genetyczną oraz ich upowszechnianie.

Stawka płatności: 750 zł/ha (w przypadku uprawy), 1000 zł/ha (w przypadku wytwarzania nasion/materiału siewnego).
Płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna jest przyznawana w wysokości:

 • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
 • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
 • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.
  Płatność przysługuje do maksymalnej powierzchni 5 ha dla poszczególnych gatunków/odmian roślin uprawnych.

 

Pakiet 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie– ma na celu ochronę szczególnie cennych ras wybranych gatunków zwierząt gospodarskich (bydła, koni, owiec, świń i kóz), w przypadku których niska lub malejąca liczebność zwierząt hodowlanych stwarza zagrożenie ich wyginięcia, co przyczyni się do zachowania różnorodności biologicznej.
Płatność przyznawana jest do samic następujących ras:
– bydło – polskie czerwone, białogrzbiete, polskie czerwono-białe, polskie czarno-białe;
– konie – koniki polskie, huculskie, małopolskie, śląskie, wielkopolskie, sokólskie, sztumskie;
– owce – wrzosówka, świniarka, olkuska, polska owca górska odmiany barwnej, merynos odmiany barwnej, uhruska, wielkopolska, żelaźnieńska, korideil, kamieniecka, pomorska, cakiel podhalański, merynos polski w starym typie, czarnogłówka, owca pogórza;
– świnie – puławska, złotnicka biała, złotnicka pstra;
– kozy – koza karpacka.

Wysokość wsparcia w ramach pakietu, jest uzależniona od posiadanych przez beneficjenta cennych ras wybranych gatunków zwierząt gospodarskich uczestniczących w programach ochrony, wynosi dla: bydła – 1600 zł/szt., koni – 1500zł/szt., owiec – 360 zł/szt., świń – 1140 zł/szt., kóz – 580 zł/szt.
Płatność rolnośrodowiskowo-klimatyczna przysługuje do maksymalnej liczby zwierząt w jednym stadzie tj.: (i) krów: 100 sztuk; (ii) loch tej samej rasy: 70 loch stada podstawowego świń rasy puławskiej, 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej białej oraz 100 loch stada podstawowego świń rasy złotnickiej pstrej.

źródło: www.arimr.gov.plcdr.gov.pl oraz dane własne